Varsel om arbeid i Kirkeveien og Jernbaneveien

Varsel om arbeid i Kirkeveien og Jernbaneveien    

 

 

 I forbindelse med utbyggingen av Follobanen skal det arbeides med veisystemet i deler av Kirkeveien og Jernbaneveien. Arbeidene starter 6. februar og ferdigstilles sommeren 2017.  

Bane NOR beklager ulempene som anleggsarbeidet medfører.  

 

Hva slags arbeid skal gjennomføres?   Arbeidene henger sammen med byggingen av nye Nordbyveien bro, som skal være klar for ferdsel våren 2017. Veiene skal tilpasses til den nye broen og det skal legges ny infrastruktur (kabler, vann og avløp). Noen trær må også felles for at anleggsarbeidet skal kunne gjennomføres. Som en følge av arbeidene stenges veipassasjen i krysset Kirkeveien/Jernbaneveien for trafikk fra 6. februar og noen måneder fremover.    

Det vil bli noe støy fra arbeidet, spesielt i starten av perioden. Det er utplassert støymåler ved anleggsområdet. Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg -og anleggsvirksomhet (T-1442), og arbeidene vil utføres i forståelse med Ski kommune. Vi anbefaler å unngå opphold over lengre tid i umiddelbar nærhet av arbeidene, bruk eventuelt hørselvern/ørepropper. Ørepropper kan hentes i Follobanens lokaler i Holteveien 5 (8-16) og ved Ski stasjon i perioder med høyt støynivå.   

 

Når og hvor vil arbeidene pågå?  Arbeidene starter 6. februar og pågår frem til sommeren på hverdager og lørdager (7-23). Arbeidene vil foregå nederst i Kirkeveien, ned mot Nordbyveien bro, og ca. 50 meter ned i Jernbaneveien. 

Konsekvenser for bilister, kollektivtrafikk, gående og syklende  Stenging av veipassasjen fører til at bil- og kollektivtrafikk må benytte alternative veier. Gående og syklister vil også være forhindret fra å bruke deler av gangveien i området der anleggsarbeidet pågår og bes om å benytte alternative veier. Anleggsarbeidet er godt inngjerdet og skiltet, men vi ber gående og syklende om å være oppmerksomme når man ferdes i området.    

Veistengingen fører også til at bussholdeplassene i nærheten av anleggsområdet vil flyttes midlertidig. Bussene vil kjøre Sanderveien/Åsenveien i stedet for Kirkeveien/Jernbaneveien. Se mer informasjon på Ruters nettside www.ruter.no.  

For at bussene skal få plass i Åsenveien, må veien reserveres for busstrafikk og for bilister som bor i Åsenveien. Det vil derfor dessverre være forbudt for vanlige bilister å kjøre i Åsenveien fra krysset Jernbaneveien/Åsenveien (med unntak av innkjøring til Åsenveien 1/Shell) og frem til krysset Åsenveien/Sentrumveien.  Parkeringsplassene som ligger langs Åsenveien – fra krysset Jernbaneveien/Åsenveien og frem til krysset Åsenveien/Sentrumveien kan av samme grunn ikke benyttes. Unntaket er to parkeringsplasser for funksjonshemmede.   

Hovedarbeidene i Jernbaneveien starter mot sommeren. Stengingen av veipassasjen i Kirkeveien/Jernbaneveien fra 6. februar, og de videre arbeidene i Jernbaneveien, betyr at det fra og med 6. februar ikke vil være mulig med gjennomkjøring for bilister i Jernbaneveien. Dette vil også være situasjonen etter at arbeidene i Jernbaneveien er ferdigstilt da kollektivtrafikk, taxi, gående og syklister vil prioriteres.  

Næssgården Parkeringsplasssen utenfor Næssgården/Kirkeveien 2 kan benyttes til varelevering. Fra parkeringsplassen og frem til butikkene må varene fraktes på annen måte enn med lastebil.  Parkeringsplassene utenfor Adeccos lokaler kan dessverre ikke benyttes i perioden arbeidene pågår. For naboer og forretningsdrivende i Kirkeveien 2 vil det alltid være gangpassasje som sikrer adkomst til leiligheter, forretningslokaler og kontorer.   

 

Rutheimgården Parkeringsplassene ved Rutheimgården kan benyttes som normalt. Varelevering til butikker i Rutheimgården må skje utenfor den angitte sonen (se illustrasjon). Frem til butikkene må varene fraktes på en annen måte enn med lastebil.   

 

Kirkeveien 1 Det vil pågå anleggsarbeid ved innkjørselen til parkeringsplassen utenfor DNBs lokaler i Kirkeveien 1, men det vil alltid være mulig å kjøre inn til parkeringsplassen.  

Vi beklager ulemper under vårt anleggsarbeid og skal gjøre det vi kan for å få arbeidet unna så raskt som mulig. Samtidig gleder vi oss til å kunne tilby en ny og moderne jernbane. Takk for tålmodighet og samarbeid mens vi bygger. 

 

Spørsmål?  Har du spørsmål om disse arbeidene, vennligst ta kontakt med  – Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt Jacob Kielland Haug på telefon 932 88 761 eller follobanen@jbv.no fra 8-16 – Alternativt: Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt Nina Emilie Pay på telefon 92204141 eller follobanen@jbv.no  fra 8-16 – Nabovakttelefon etter kl. 16 og i helger: 459 75 21 

 

Med vennlig hilsen Bane NOR – Follobaneprosjektet i Ski