Nabovarsel: Støyende arbeider i Ski i sommer

Endret gang- og sykkelvei: Slik blir gang- og sykkelvei fra øst til vest i stasjonsområdet etter at den vestre delen av gangbroen er revet. Gang- og sykkelvei sør for Skeidarbygget vil etter all sannsynlighet ikke bli tilgjengelig da entreprenørselskapet POB planlegger oppstart av anleggsarbeider tilknyttet Skeidar i juli.  Merk; Kartet gir ikke et uttømmende bilde av gang- og sykkelveier i stasjonsområdet, men hovedendringene som følger av rivingen av gangbroen og anleggsarbeid i området. Merk også at det generelt vil være anleggsarbeid i stasjonsområdet og at man må følge skilting og informasjon som er tilgjengelig i dette området. Kilde: Bane NOR/Follobanen

Det blir stor-innsats i sommer med Follobanen i Ski. Fra 24. juni til 7. august skal Bane NOR og entreprenørselskapet OHL utføre mye viktig arbeid som dessverre medfører støy og endring av gang- og sykkelmønster i stasjonsområdet.

Bane NOR  beklager ulempene dette medfører og takker for tålmodigheten Ski-byen viser under byggingen av Skis nye kollektivknutepunkt.

Mye støy
De mest støyende arbeidene, inkludert spunting, vil i hovedsak pågå mandag – lørdag 7-23. Det skal spuntes på dagstrekningen, i Ski-morenen og ved Ski stasjon.

Boring av mastefundamenter på dagstrekningen vil foregå hele døgnet fra 24. juni- 5. juli. I denne perioden skal det også pigges fjell i dette området, og det kan bli nødvendig med noe arbeid på natt. I denne perioden tilbys de mest berørte naboene alternativ overnatting og blir kontaktet direkte om dette.

I perioden fra 24. juni til 7. augst skal det også utføres annet arbeid som kan medføre støy på hele strekningen. Bortsett fra noe støyende nattarbeid (nevnt over), er det planlagt arbeid om natten som ikke skal være spesielt støyende.